Bắt đầu: 08h:01' Sáng, 01/05/2017
Kết thúc: 05h:01' Chiều, 31/05/2017
Giá: 22.500.000 VNĐ