Bắt đầu: 08h:01' Sáng, 01/01/2017
Kết thúc: 05h:01' Chiều, 31/12/2017
Giá: 4.500.000 VNĐ
Bắt đầu: 01h:01' Sáng, 01/05/2017
Kết thúc: 01h:01' Sáng, 31/05/2017
Giá: 2.250.000 VNĐ
Bắt đầu: 08h:01' Sáng, 01/05/2017
Kết thúc: 05h:01' Chiều, 31/05/2017
Giá: 10.192.500 VNĐ